Algemene voorwaarden

 

 

 

Montulet luxe herenkledingVerkoopvoorwaarden

Online verkoop

 


Toepassing van onze algemene voorwaardenDeze algemene voorwaarden bevatten en beheersen het volledige contract tussen de klant (zowel en gelijktijdig: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van het bedrijf, evenals de persoon die handelt in zijn naam of voor zijn rekening of in naam of in opdracht van derden, hierna samen "de klant" genoemd) en ons bedrijf, met betrekking tot alle producten en leveringen die aan ons zijn aangevraagd of toevertrouwd (hierna te noemen "de producten").


Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk te zijn aanvaard door de klant door een bestelling van producten via onze website te plaatsen, volgens de daarin vermelde voorwaarden.


Deze voorwaarden kunnen door ons bedrijf op elk moment en zonder verhaal worden gewijzigd. In geval van discussie zijn de voorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling van de klant van toepassing.Verkochte producten - InspanningsverplichtingDe aangeboden producten en diensten zijn die welke voorkomen in de catalogus die op onze website wordt gepubliceerd, met een gedetailleerde beschrijving en visuele elementen die trouw zijn aan de werkelijkheid, maar zonder garantie of resultaatverplichting, met name wat betreft kleuren of informatie verzameld van derden ( inspanningsverplichting bij de online presentatie van producten).Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor elektronische storingen bij de verwerking van een online bezoek of een bestelling op de site.Als de voorraad niet op voorraad is, biedt ons bedrijf alternatieve producten of een terugbetaling van de aan de klant betaalde prijs.Productprijzen


De prijzen van de op de website getoonde producten en diensten zijn aangegeven in euro's en inclusief BTW, maar exclusief belastingen of kosten van export, verwerking, levering of transport.


De prijzen kunnen op elk moment door ons bedrijf worden gewijzigd. In geval van discussie zijn de toepasselijke prijzen de prijzen die van kracht waren op het moment van bevestiging van de bestelling.Een bestelling plaatsenDoor het online bestelformulier correct in te vullen (persoonlijke gegevens, productdetails, vereiste hoeveelheden, aanvaarding van de algemene voorwaarden) en door volledige betaling te doen voor de gekozen producten, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij ons bedrijf voor de beschreven producten in dit bestelformulier.De klant ontvangt van ons bedrijf een elektronische of andere bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestiging vormt een verkoopcontract.Het eigendomsrecht en het risico gaan over op de klant bij volledige betaling van de prijs, ook al is het product nog niet geleverd.


AflevertijdElke leveringstermijn van een product, indien vermeld, is slechts indicatief en een vertraging in de levering of uitvoering geeft de klant niet het recht om de bestelling te annuleren of schadevergoeding te eisen, of betalingen op te schorten.


In ieder geval zal elke onvoorziene omstandigheid die ons verplicht onze activiteiten tijdelijk of definitief stop te zetten, beschouwd worden als een geval van overmacht zoals oa (maar niet beperkt tot): ongevallen, oorlog en de gevolgen daarvan, slecht weer, staking, uitblijven van werknemers of uitrusting, transportmoeilijkheden, gezondheidscrisis en lockdown, enz., die zich bij ons of bij onze leveranciers of dienstverleners manifesteren.


De tijdelijke schorsing van onze diensten houdt automatisch en zonder compensatie in, de verlenging van de uitvoering of leveringstermijn die oorspronkelijk gepland was tijdens de periode van overmacht, verhoogd met de tijd die nodig is om de levering van de producten opnieuw te starten.Productretour - Consumenten


In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft een klant die gekwalificeerd is als consument het recht om de verkoper te laten weten dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering. van het product.Binnen deze termijn dient de consument zijn voornemen om af te zien per e-mail kenbaar te maken en het geleverde product voor eigen rekening en risico terug te sturen naar de operationele hoofdzetel van ons bedrijf.De producten dienen in hun geheel (met toebehoren) in de originele verpakking, zonder gebruikssporen of beschadigingen en met de originele aankoopbon of factuur te worden geretourneerd. Elk product dat niet in nieuwstaat is, wordt daarom geweigerd. Ons bedrijf vergoedt de klant (exclusief verzendkosten) van geretourneerde en geaccepteerde producten binnen dertig dagen na de retourzending.

 

Garantie


Met betrekking tot onze leveringen en diensten is onze garantie beperkt tot wat we hebben kunnen verkrijgen van onze eigen leveranciers en dienstverleners. De klant kan geen aanspraak maken op een terugbetaling van de prijs of een hogere vergoeding dan die van onze eigen leveranciers of dienstverleners. Onze garantie is in alle gevallen beperkt tot de maximale terugbetaling van de aankoopprijs, exclusief kosten, of de vervanging van niet-conforme producten, afhankelijk van de keuze van ons bedrijf.Een onopzettelijk verlies of beschadiging van de geleverde producten, of het gevolg zijn van de handeling of de fout van de klant (bijv. Slechte behandeling, misbruik, nalatigheid of simpele veroudering), of van personen voor wie hij verantwoordelijk is of die hij tolereert (bijv. reparatie door een derde partij), valt nooit onder de verantwoordelijkheid van ons bedrijf.In geval van verkoop aan consumenten garandeert de verkoper dat de verkochte producten voldoen aan de geldende wettelijke normen voor de verkoop van consumptiegoederen. In geval van non-conformiteit geconstateerd binnen zestig dagen na levering, en om recht te hebben op de garantie van ons bedrijf, moet de consument ons gedetailleerd en per aangetekende brief per post op de hoogte brengen.Verwerking van persoonsgegevensAlle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of de opvolging van een bestelling, worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van het privéleven, worden bewaard door ons bedrijf en kunnen aan derden worden doorgegeven als een dergelijke overdracht onder de verwerking valt. van een bestelling of andere tussenkomst op verzoek van de klant.


De klant machtigt het bedrijf ook om 'zijn persoonlijke gegevens te gebruiken als onderdeel van de verkoopstrategie, verkoopstatistieken, after-sales services, het verbeteren van de kwaliteit van de site en de aangeboden producten, evenals voor reclame- of commerciële doeleinden.De gegevens worden door ons bedrijf bewaard om een ​​optimale opvolging te garanderen bij een nieuwe bestelling of productretour.De klant heeft het recht om op elk moment zijn persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren, of om zich te verzetten tegen het bewaren of gebruiken ervan, of om hun verwijdering uit onze databanken aan te vragen door een schriftelijk of elektronisch verzoek op de zetel van onze vereniging.


Solidariteit en geldigheid van contractuele bepalingenAlle toezeggingen van de klant zijn gebaseerd op elk van hen afzonderlijk en op een gezamenlijke en ondeelbare manier in het geval van meerdere klanten. Een ieder die een bestelling plaatst voor derden, of met een verzoek tot facturering aan derden, staat in voor deze derden, conform artikel 1120 BW, en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling als dit niet het geval is. op tijd uitgevoerd door deze derde partij.


Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden strijdig zijn met een dwingende wettelijke bepaling, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden en wordt de ongeldige bepaling omgezet in een geldige bepaling die het beste aansluit bij de letter en de geest van deze voorwaarden.


Toepasselijk recht en jurisdictie van de rechtbankenOnze bestellingen en overeenkomsten worden beheerst door de wetten van het Koninkrijk België.
Elk geschil met betrekking tot de creatie, uitvoering of interpretatie van de bestelbon, het contract, de factuur, de algemene voorwaarden of enig ander document onder het contract, wordt voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van het arrondissement. de maatschappelijke zetel van onze vennootschap of die van het arrondissement Brussel of die van de woonplaats van de cliënt en dit volgens de vrije keuze van onze vennootschap.